Codi Ètic i Canal de Denúncies

Codi Ètic i de Pràctiques Responsables

1.- INTRODUCCIÓ

Aquest Codi, formulat i aprovat pel Consell d’Administració de Grupo Aire, i ratificat per la Junta General de Partícips de 28/09/2018, estableix els criteris d’actuació que ha d’observar Grupo Aire en compliment de les seves responsabilitats professionals.

L’objectiu del Codi és aspirar a un comportament professional, ètic i responsable de Grupo Aire i de tots els treballadors en el desenvolupament de llurs activitats, tant als establiments oberts al públic com a les oficines, i això com a element que constitueix la cultura empresarial de Grupo en la qual preval la formació i el desenvolupament personal i professional dels treballadors. Amb aquesta finalitat, el Codi:

 1. Promou el coneixement i l’aplicació de la cultura empresarial de Grupo Aire, fermament assentada en el compliment dels drets humans i socials i en la integració efectiva en la companyia de tot el col·lectiu de treballadors, amb respecte a la diversitat.
 2. Propugna i pretén garantir el principi de diligència deguda per a la prevenció, la detecció i l’eradicació de conductes antijurídiques, sigui quina sigui la seva naturalesa, incloent-hi, entre d’altres, l’anàlisi i la identificació dels riscos, la depuració de responsabilitats, la formació dels treballadors i de tercers íntimament relacionats directament amb la companyia i l’establiment de procediments per a la identificació i l’eliminació immediata de conductes irregulars.
 3. Té en compte el principi de responsabilitat penal de les persones jurídiques, que recull l’article 31 bis del Codi penal, i prevé i sanciona l’existència de comportaments que puguin determinar la responsabilitat de la companyia entre els seus representants legals, administradors, treballadors o per qualsevol altra persona que estigui sotmesa a l’autoritat del personal de la companyia.

Es defineixen a aquest efecte els principis i valors que han de regir les relacions entre Grupo Aire i els seus grups d’interès principals (treballadors, clients, accionistes, socis de negoci, proveïdors i les societats en les quals desenvolupa el seu model de negoci).

El Codi es basa en una sèrie de principis generals entre els quals destaquen els següents: totes les operacions de Grupo Aire es desenvoluparan sota un punt de vista ètic i responsable; totes les persones, físiques i jurídiques, que mantinguin directament o indirectament qualsevol relació laboral, econòmica, social o industrial amb Grupo Aire, rebran un tracte just i digne, i totes les activitats de Grupo es faran de la manera més respectuosa possible amb el medi ambient i afavoriran la conservació de la biodiversitat i la gestió sostenible dels recursos naturals.

Igualment, el Codi inclou compromisos de conducta i de pràctiques responsables, com ara: el compliment de la legislació aplicable; el compliment dels drets humans i laborals i de la normativa i les bones pràctiques en matèria de treball, salut i seguretat en el treball; l’obligació d’actuar d’acord amb els criteris de respecte, dignitat i justícia, tenint en compte les diverses sensibilitats culturals dels treballadors o clients, llur diversitat i multiculturalitat; el compliment d’estàndards de salut i seguretat de producte; l’establiment de relacions lícites, ètiques i respectuoses amb proveïdors i autoritats; l’obligació d’evitar situacions de conflicte d’interès; el deure d’utilitzar eficientment els béns i serveis de Grupo Aire, de protegir la informació de la Companyia i de complir la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal; l’obligació de protegir la propietat industrial i intel·lectual pròpia i d’altri; el deure d’anotar les operacions de transcendència econòmica amb claredat i exactitud en els registres comptables escaients, i desenvolupar l’activitat de Grupo tot fomentant la sostenibilitat social i mediambiental, com una via per a la creació de valor per a tots els grups d’interès.

L’Ètica pressuposa el compliment rigorós per part de l’empresa de la legislació que sigui aplicable en cada cas així com dels Estatuts socials i del Pacte de Socis de Grupo Aire, la qual cosa constitueix un element imprescindible per garantir els drets i els interessos de tots els grups d’interès afectats: treballadors, clients, accionistes, proveïdors i socis de negoci i societat en general.

2.- ÀMBIT D’APLICACIÓ

El Codi s’aplica a totes les societats, presents i futures que integren Grupo Aire així com a tots els establiments i totes les oficines de Grupo, i vincula tot el personal, tant laboral com de direcció, independentment de la posició i funció que acompleixi en la companyia.

L’aplicació total o parcial del Codi podrà ser extensiu a qualsevol persona física o jurídica relacionada amb Grupo Aire quan convingui per al compliment de la finalitat que tingui i quan sigui possible per la naturalesa de la relació.

El Codi serà notificat personalment a tots els consellers, directius, treballadors, i a qualsevol persona que la representi, quan la naturalesa de la relació ho requereixi, els quals hauran d’assumir per escrit el compromís de compliment d’aquest codi. Així mateix, l’obligació d’aquest compliment serà recollida expressament en els contractes de treball dels treballadors, als quals se’n lliurarà una copia quan s’incorporin a la companyia.

Aquest Codi Ètic es publicarà, i estarà disponible per a qualsevol persona, a la pàgina web oficial de Grupo: www.beaire.com

3.- COMPROMISOS DE CONDUCTA DE SOCIS I DIRECTIUS

3.1 Socis partícips de Grupo Aire.

En l’exercici de llurs drets de propietat com a socis, tenen les obligacions següents:

 • Configurar l’empresa com un instrument al servei de la creació de riquesa, i fer compatible la  finalitat de generar beneficis amb un desenvolupament social sostenible i respectuós amb el medi ambient, procurant que tota l’activitat es desenvolupi de manera ètica i responsable.
 • Configurar l’empresa com una institució a mig i llarg termini sense que l’afany d’enriquiment a curt termini en comprometi la continuïtat.
 • Exercitar, de manera informada i responsable, el dret de vot a les juntes generals de socis i, en fer-ho, exigir sempre l’actuació ètica de l’empresa, incloent-hi l’aprovació d’aquest Codi Ètic i procurant que s’apliqui de manera efectiva.
 • Cercar un equilibri just entre el capital i la feina de manera que els treballadors rebin per mitjà dels salaris la contraprestació justa per la feina que fan.
 • Nomenar, com a administradors i directius, persones que reuneixin les condicions de preparació i experiència adequades i que exerceixin la seva gestió amb professionalitat, ètica i responsabilitat.

3.2 Administradors i directius.

En l’exercici de llurs funcions d’administració i gestió, tenen les obligacions següents:

En relació amb les funcions de direcció:

 • Exercir l’activitat amb professionalitat, ètica i responsabilitat.
 • Complir i fer complir el Codi Ètic de l’empresa i, per això, fer-lo conèixer i establir els mecanismes adequats per garantir-ne l’aplicació. A aquest efecte, es crearà un òrgan anomenat Comitè d’Ètica, que definirà el marc d’actuació per garantir l’observança i el compliment del Codi, i actuarà davant de qualsevol irregularitat, o bé d’ofici o bé a instància de denúncia per part de tercers. El Comitè està integrat per persones amb prou responsabilitat i atribucions a l’empresa per aplicar el Codi i lesesures de correcció procedents davant les infraccions.
 • Informar amb exactitud els propietaris o accionistes de la situació i les perspectives de l’empresa.
 • Promoure la participació efectiva dels socis a les juntes generals, especialment mitjançant la facilitació de l’exercici de llurs drets d’informació i de vot.
 • Complir i fer complir les normes i els principis de comptabilitat generalment acceptats i establir els sistemes interns i externs de control i gestió del risc adequats a les característiques de l’empresa.
 • Mantenir els llibres i registres de l’empresa amb exactitud i honestedat, de manera que permetin l’obtenció d’informació i la presa de decisions de forma conscient i responsable.
 • Facilitar als auditors de l’empresa tota la informació i les explicacions que necessitin per fer la seva feina.
 • Subordinar els interessos propis als de l’empresa quan actuïn en nom i representació de la mateixa empresa i no utilitzar els actius socials en benefici propi.
 • Comunicar immediatament a l’òrgan d’administració qualsevol fet o situació que pogués comportar un conflicte d’interessos.
 • Garantir l’adequació de llurs retribucions al grau de responsabilitat i d’acompliment que tenen a l’empresa.
 • Mantenir la confidencialitat dels antecedents, de les dades i dels documents als quals tinguin accés per raó de llurs funcions a l’empresa, fins i tot després d’haver cessat en el càrrec.
 • Fer front al pagament i compliment dels deutes i de les obligacions de l’empresa sense dilació ni incompliments injustificats i procedir al cobrament dels seus crèdits amb la diligència que requereixi el cas.
 • Escollir llurs col·laboradors i subordinats d’acord amb els principis de mèrit i capacitat, procurant únicament per l’interès de l’empresa.

En relació amb els proveïdors i clients de l’Empresa:

 • Relacionar-se amb els proveïdors de béns i serveis de manera ètica i lícita.
 • Cercar i seleccionar únicament proveïdors les pràctiques empresarials dels quals respectin la dignitat humana, que compleixin la llei i que no posin en perill la reputació de l’empresa.
 • Seleccionar els proveïdors partint de la idoneïtat de llurs productes o serveis així com del preu d’aquests productes, de les condicions de lliurament i qualitat, i sense acceptar ni oferir regals o comissions, en efectiu o en espècie, que puguin alterar les regles de la lliure competència en la producció i distribució de béns i serveis.
 • Cercar l’excel·lència dels béns i serveis de l’empresa de manera que els clients i consumidors obtinguin la satisfacció que n’esperen.
 • Atendre de manera ràpida i eficaç les reclamacions de consumidors i d’usuaris cercant de satisfer-los més enllà del mer compliment de la normativa vigent.

En relació amb els competidors de l’Empresa,

competir lleialment amb altres empreses i cooperar a la consecució d’un mercat lliure basat en el respecte mutu entre competidors així com abstenir-se de fer pràctiques deslleials.

En relació amb els treballadors de l’Empresa:

 • Tractar els treballadors amb dignitat, respecte i justícia, prenent en consideració les diverses sensibilitats culturals.
 • No discriminar els treballadors per raó de raça, religió, edat, nacionalitat, sexe o qualsevol altra condició personal o social aliena a les seves condicions de mèrit i capacitat.
 • No permetre cap forma de violència, assetjament o abús a la feina.
 • Reconèixer els drets d’associació, de sindicació i de negociació col·lectiva.
 • Fomentar el desenvolupament, la formació i la promoció professional dels treballadors.
 • Vincular la retribució i la promoció dels treballadors a llurs condicions de mèrit i capacitat.
 • Garantir la seguretat i la higiene a la feina.
 • Procurar la conciliació de la feina a l’empresa i la vida personal i familiar dels treballadors.

En relació amb la societat civil:

 • Respectar els drets humans i les institucions democràtiques, i promoure’ls on sigui possible.
 • Mantenir el principi de neutralitat política.
 • Relacionar-se amb les autoritats i les institucions públiques de manera lícita i transparent.
 • Col·laborar amb les administracions públiques en tot allò que es requereixi a la companyia d’acord amb el dret.

4.- COMPROMISOS DE CONDUCTA I PRÀCTIQUES RESPONSABLES

4.1. Compliment de la legislació aplicable i de la normativa interna.

El compliment normatiu és un pressupost essencial d’aquest Codi. Tots els treballadors de Grupo Aire han de complir la legislació vigent i el Programa de Compliment Normatiu de la companyia. L’observança i aplicació del Codi en cap cas podrà comportar l’incompliment de la normativa vigent als països o comunitats on opera Grupo Aire.

Igualment, tots els treballadors de Grupo Aire han de complir les normes i els procediments interns de la companyia. Per facilitar el degut control intern, les decisions dels directius o treballadors de Grupo Aire seran documentades i traçables des del punt de vista del compliment normatiu, de manera que l’adequació de les decisions a les normes internes i externes es pugui justificar, comprovar i verificar, en cas de revisió per part de tercers competents o de la mateixa companyia. A aquest efecte, i com s’indica més amunt, tot treballador que s’incorpori en qualsevol lloc de treball a Grupo, incloent-hi els de Direcció i Consell d’Administració, haurà de signar la recepció del Codi Ètic i la seva conformitat al text.

Grupo Aire es compromet a posar els mitjans necessaris perquè els seus treballadors coneguin i comprenguin la normativa interna i externa necessària per a l’exercici de llurs responsabilitats.

En cas d’incompliment del Codi, la companyia ha posat en marxa un procediment de consulta i de notificació, que permet a qualsevol persona relacionada amb la mateixa empresa, denunciar, de manera confidencial, qualsevol irregularitat que, al seu parer, comporti una vulneració del Codi.

4.2. Relacions amb treballadors.

Grupo Aire considera les persones un factor clau empresarial; defensa i promou el compliment dels drets humans i laborals, i es compromet a l’aplicació de la normativa i les bones pràctiques en matèria de condicions de treball, salut i seguretat en el lloc de treball.

El personal de la companyia col·laborarà en el compliment estricte de las normes laborals aplicables i en la prevenció, detecció i eradicació d’irregularitats en aquesta matèria. Tots els treballadors estan obligats a actuar, en les relacions laborals amb altres treballadors, d’acord amb criteris de respecte, dignitat i justícia, tenint en compte que cada persona té una sensibilitat cultural diferent i sense permetre cap forma de violència, assetjament o abús a la feina, ni discriminacions per raó de raça, religió, edat, nacionalitat, gènere o qualsevol altra condició personal o social aliena a les seves condicions de mèrit i capacitat, amb especial consideració a l’atenció i la integració laboral de les persones amb discapacitat.

Tots els treballadors són responsables de complir rigorosament les normes de salut i seguretat en el treball, i de vetllar per la seva pròpia seguretat i per la de les persones afectades per llurs activitats.

És prohibit el consum de substàncies que puguin afectar el degut compliment de les obligacions professionals.

4.3. Relacions amb clients.

Tots els treballadors estan obligats a actuar, en les relacions amb els clients, de conformitat amb criteris de consideració, respecte i dignitat, tenint en compte que cada persona té una sensibilitat cultural diferent i sense permetre discriminacions en el tracte per raó de raça, religió, edat, nacionalitat, gènere o qualsevol altra condició personal o social prohibida per la llei, amb especial consideració a l’atenció de les persones amb discapacitat.

Grupo Aire protegeix els seus clients amb l’establiment i la implantació d’estàndards de compliment obligat per a tots els proveïdors en matèria de salut i seguretat de producte, per tal de garantir que els serveis que s’ofereixen no impliquen riscos per a la salut o la seguretat quan se’n fa ús.

En el desenvolupament de les activitats comercials, els treballadors de Grupo Aire promocionaran els productes de la companyia partint d’estàndards objectius, sense falsejar-ne les condicions o les característiques.

Tot el personal està obligat a vetllar per la seguretat dels mitjans de pagament que s’utilitzen als establiments de la companyia, per garantir el funcionament adequat i la traçabilitat dels procediments de facturació i cobrament, la protecció de les dades dels clients i la prevenció del frau.

4.4. Pràctiques al mercat.

Grupo Aire competeix al mercat de manera lleial i no admet en cap cas conductes enganyoses, fraudulentes o malicioses. Les actuacions comercials de Grupo Aire i dels seus treballadors, amb l’afany d’incrementar el nombre de clients, es desenvoluparan sempre sense infringir les normes de competència. Els treballadors rebutjaran la informació sobre competidors que s’hagi obtingut de manera improcedent o violant la confidencialitat amb què la mantenen els legítims propietaris. En particular, es posarà una cura especial a no violar secrets d’empresa en els casos d’incorporació a Grupo Aire de professionals provinents d’altres companyies del sector.

Els treballadors de la companyia evitaran també difondre informació maliciosa o falsa sobre competidors de la companyia.

4.5. Relacions amb proveïdors.

Els treballadors de Grupo Aire es relacionaran amb llurs proveïdors de béns i serveis de manera lícita, ètica i respectuosa. La selecció dels proveïdors es regirà per criteris d’objectivitat i transparència. En el desenvolupament de les activitats en matèria de compres, es compliran estrictament els procediments en vigor a la companyia. Totes les decisions que s’adoptin en aquest àmbit hauran d’estar acreditades, en el sentit que s’hauran de poder justificar, comprovar i verificar en cas de revisió per part de tercers o dels mateixos òrgans de control de Grupo Aire. El personal de Grupo Aire té l’obligació de protegir la informació comercialment sensible relativa a les condicions que estableix la companyia amb relació a la cadena d’aprovisionament.

4.6. Relacions amb autoritats i funcionaris.

Els treballadors de Grupo Aire es relacionaran amb les autoritats i les institucions públiques de manera lícita, ètica, respectuosa i alineada amb les disposicions internacionals per a la prevenció de la corrupció. Els treballadors que tinguin relació amb els representants de les administracions públiques hauran d’estar-hi específicament autoritzats per la companyia.

Cap treballador ni directiu de Grupo Aire podrà oferir, concedir, sol·licitar o acceptar, directament o indirectament, regals o dons, favors o compensacions, sigui quina sigui la seva naturalesa o finalitat, de qualssevol autoritats o funcionaris.

Són excepcions de la regla anterior només els obsequis i les atencions d’escàs valor que siguin proporcionats i raonables segons la pràctica local, transparents, lliurats amb motiu d’interessos legítims, socialment acceptables, i esporàdics, per evitar que el contingut o la regularitat d’aquests obsequis pogués fer dubtar un tercer independent de la bona fe del treballador o de la companyia. Els obsequis en efectiu estan expressament prohibits.

És responsabilitat de cada treballador conèixer i valorar adequadament les pràctiques locals, tenint en compte l’interès i la bona reputació de l’empresa. En cas de dubte, caldrà consultar-ho amb el Comitè d’Ètica.

Els treballadors o col·laboradors que acompleixen tasques en l’àmbit fiscal de la companyia evitaran l’obtenció d’avantatges indeguts en matèria fiscal per a Grupo Aire, i s’asseguraran que la informació declarada en aquesta matèria a les autoritats és veraç i reflecteix fidelment la realitat de la companyia, complint escrupolosament la normativa en vigor.

4.7. Conflictes d’interès.

Els treballadors i directius de Grupo Aire hauran d’evitar situacions que puguin comportar un conflicte entre els seus propis interessos i els de la companyia. Igualment hauran d’abstenir-se de representar-la o d’intervenir en assumptes en què, directament o indirectament, ells mateixos o un tercer vinculat a ells hi tinguessin un interès personal (per exemple, la realització per part del treballador o de persones vinculades a ell, directament o indirectament, per si mateixos o per mitjà d’alguna societat o institució interposada, d’activitats que constitueixin el mateix gènere d’activitat, o anàleg o complementari, que la que desenvolupa Grupo Aire).

En cas que sorgeixin conflictes d’interès personals o de l’entorn familiar que puguin comprometre la necessària objectivitat o professionalitat de llur funció a Grupo Aire, n’hauran d’assabentar el Comitè d’Ètica per tal de poder analitzar el supòsit concret i procedir a l’adopció de les mesures corresponents en benefici de la companyia i del treballador afectat.

Cap treballador ni directiu de Grupo Aire podrà prestar serveis com a consultor, conseller, directiu, treballador o assessor a una altra companyia del mateix sector, a excepció dels serveis que es poguessin prestar per sol·licitud expressa de l’òrgan d’administració de Grupo Aire.

4.8. Exercici d’altres activitats.

Els treballadors i directius de Grupo Aire només podran desenvolupar activitats laborals i professionals alienes a les que desenvolupen a Grupo Aire, quan no comportin una minva en l’eficàcia que s’espera en l’acompliment de llurs funcions. Qualsevol activitat laboral o professional aliena que pugui afectar la jornada de treball a la companyia, haurà de ser autoritzada prèviament pel Comitè d’Ètica.

Qualsevol relació de Grupo Aire i els seus treballadors i directius amb governs, autoritats, institucions i partits polítics estarà basada en els principis de legalitat i neutralitat. Les contribucions que pogués fer la companyia, en efectiu o en espècie, a partits polítics, institucions i autoritats públiques, es faran sempre de conformitat amb la legislació vigent i se’n garantirà la transparència; a aquest efecte hauran d’anar precedides d’un informe de l’Assessoria Jurídica que n’acrediti la plena legalitat.

Grupo Aire reconeix el dret dels seus treballadors a participar en activitats polítiques legalment reconegudes, sempre que no interfereixin en l’acompliment correcte de llur activitat a l’empresa i es duguin a terme fora de l’horari laboral i de qualsevol instal·lació de la companyia de manera que no se li puguin atribuir.

4.9. Ús de béns i serveis de la companyia.

Els treballadors i directius de Grupo Aire utilitzaran eficientment els béns i serveis de l’empresa, sempre en observança de la legalitat vigent sigui quin sigui el tipus de bé/servei, i no en faran ús en benefici o per a gaudi propis.

Igualment s’abstindran de fer ús dels fons o targetes bancàries de la companyia per sufragar actuacions que no siguin les pròpies de llur activitat i càrrec a l’empresa.

Els treballadors i directius han de saber que els documents i les dades que contenen els sistemes i equips de tecnologies de la informació –tant maquinari como programari– amb els quals fan la seva feina a Grupo Aire, poden ésser revisats per part del departament corresponent de la companyia, o per un tercer nomenat per la mateixa companyia, quan es consideri necessari i ho permeti la normativa en vigor.

4.10. Confidencialitat de la informació i protecció de dades personals.

Des del mateix moment de l’inici de la relació laboral/professional, el personal de Grupo Aire declara conèixer i acceptar que la informació de la companyia a la qual tindrà accés per raó del seu lloc de treball o càrrec, en especial tota la informació relativa a dades internes de la companyia i dades personals de clients, treballadors, col·laboradors, directius, socis, etc., o qualsevol altra informació de l’empresa a la qual el treballador/directiu pugui tenir accés per raó de la seva activitat a l’empresa, tenen el caràcter exprés d’informació confidencial i reservada, i no pot ésser revelada ni facilitada a tercers, de manera implícita o explícita, sense el consentiment exprés i escrit de Grupo Aire.

El treballador/directiu haurà d’adoptar totes les mesures de seguretat necessàries per evitar que la informació confidencial i reservada que rep pugui arribar a ésser coneguda per terceres persones que no siguin de la companyia, i s’obligarà a no utilitzar ni cedir, comunicar, difondre o revelar, de manera implícita o explícita, aquesta informació confidencial a tercers, essent conscient que el contrari podrà ocasionar perjudicis importants a Grupo Aire així com als drets legítims dels seus socis i clients.

Igualment, no haurà de fer duplicats de la informació, ni reproduir-la ni utilitzar-la més del que calgui per desenvolupar les seves tasques i no l’emmagatzemarà en sistemes d’informació que no siguin propietat de Grupo Aire, llevat en els casos i les finalitats expressament autoritzats.

Aquesta obligació de confidencialitat romandrà una vegada finalitzada la relació laboral/professional amb Grupo Aire i comprendrà l’obligació de tornar qualsevol material relacionat amb la companyia que el treballador tingui en el seu poder en el moment de cessar la relació amb la societat.

Els treballadors hauran de respectar la intimitat personal i familiar de totes les persones a les dades de les quals tinguin accés, complint sempre de manera estricta la normativa vigent en matèria de protecció de dades en pro de vetllar pel bon tractament de la informació i de les dades aportades per tercers a la companyia.

Els treballadors es comprometen a l’ús de les dades personals únicament de conformitat amb la finalitat autoritzada pel client que n’atorga el consentiment. Així mateix, el personal de Grupo Aire ha de conèixer i respectar tots els procediments interns implementats pel que fa a l’emmagatzematge i la custòdia de les dades així com al seu accés, i que estan destinats a garantir els diferents graus de seguretat exigits d’acord amb la seva naturalesa.

Els treballadors comunicaran al delegat de Protecció de Dades i al director de Compliment Normatiu qualsevol incidència que detectin relacionada amb la confidencialitat de la informació o amb la protecció de dades personals.

4.11. Protecció de la propietat intel·lectual i industrial.

Igual que en l’ordinal anterior, des del mateix moment de l’inici de la relació laboral/professional, el personal de Grupo Aire declara conèixer i acceptar que la informació de la companyia a la qual tindrà accés per raó del seu lloc de treball o càrrec, en especial tota la informació relativa a procediments, mètodes, coneixements tècnics especialitzats, marques, dominis, aspectes comercials o financers interns i propis de la companyia, a l’activitat, l’organització, a campanyes i promocions, al sistema de treball, a dades econòmiques, documentació contractual o qualsevol altra informació de l’empresa a la qual el treballador/directiu pugui tenir accés per raó de la seva activitat a l’empresa, tenen el caràcter exprés d’informació confidencial i reservada, i no pot ésser revelada ni facilitada a tercers, de manera implícita o explícita, sense el consentiment exprés i escrit de Grupo Aire.

El personal de Grupo Aire adoptarà les mesures oportunes per garantir la protecció de la propietat intel·lectual i industrial de la companyia, procurant que els processos i les decisions que s’adoptin pel que fa al cas quedin documentats i puguin ésser comprovats.

La propietat intel·lectual i industrial que els treballadors o directius generin, total o parcialment, durant llur relació laboral/professional amb la companyia, serà propietat de la companyia.

5.- REGISTRE D’OPERACIONS

Totes les operacions de transcendència econòmica que efectuï la societat figuraran amb claredat i precisió en les actes socials i els registres comptables apropiats que representin la imatge fidel de les operacions realitzades, i estaran a disposició dels auditors i dels membres de la Junta General.

Els treballadors, tant en règim laboral com en arrendament de serveis professionals, de Grupo Aire responsables dels departaments comptable, financer i de tresoreria, introduiran la informació corresponent en els sistemes de gestió de la companyia de manera completa, clara i precisa, per tal que reflecteixin en cada data llurs drets i obligacions de conformitat amb el que exigeix la normativa aplicable.

La empresa es compromet a mantenir un sistema de control intern sobre l’elaboració de la informació financera. Els registres comptables estaran en tot moment a disposició dels auditors i dels membres de la Junta General. Amb aquesta finalitat, Grupo Aire es compromet a posar a disposició dels seus treballadors la formació que calgui per tal que puguin complir amb el sistema de control intern de la informació comptable i financera.

6.- COMPROMÍS SOCIAL I MEDIAMBIENTAL

La responsabilitat social corporativa de Grupo Aire, entesa com el compromís social i mediambiental en el desenvolupament de les activitats i en benefici de tots els seus grups d’interès, forma part inseparable del seu model de negoci.

El compromís social de Grupo Aire es concreta en el desenvolupament d’activitats de patrocini i d’acció social, fetes per l’organització o canalitzades mitjançant la col·laboració amb organitzacions socials.

Grupo Aire es compromet a minimitzar, de conformitat amb les possibilitats que atorguen la ciència i la tècnica actuals, l’impacte mediambiental de la seva activitat empresarial. I els seus treballadors, en el desenvolupament de l’activitat, fomentaran la sostenibilitat social i mediambiental de l’empresa, com a via per a la creació responsable de valor per a tots els grups d’interès de Grupo.

7.- EL COMITÈ D’ÈTICA I EL COMPLIMENT DEL CODI

Amb l’objectiu de garantir el compliment del Codi Étic i de pràctiques responsables, es crearà un Comitè d’Ètica que definirà el marc d’actuació per garantir l’observança i el compliment del Codi i actuarà davant de qualsevol irregularitat, o bé d’ofici o bé a instància de denúncia per part de tercers.

El Comitè estarà integrat per persones amb prou responsabilitat i atribucions a l’empresa per vetllar per l’aplicació i l’observança del Codi així com per aplicar les mesures de correcció procedents davant les infraccions.

Les persones que integren el Comitè seran nomenades de manera consensuada per l’òrgan d’administració i la direcció de Compliment Normatiu; serà procedent que almenys formin part del mateix Comitè el delegat de Protecció de Dades, el director de Compliment Normatiu, un soci o directiu amb coneixements generals de funcionament de la companyia i un membre del departament de recursos humans de Grupo Aire.

Els membres del Comitè seran nomenats per períodes de dos anys, renovables per tàcita reconducció; no percebran cap mena de retribució, i podran ser cessats per l’òrgan d’administració, prèvia informació i ratificació d’aquesta decisió per part de la Junta General de socis.

El Comitè d’Ètica tindrà, a títol enunciatiu, les funcions bàsiques següents:

 • La supervisió del compliment i de la difusió del Codi entre tot el personal de Grupo Aire.
 • La recepció de tota mena d’escrits relacionats amb l’aplicació del Codi així com el control i la supervisió de la tramitació i resolució dels expedients.
 • La interpretació dels dubtes que plantegi l’aplicació del Codi.
 • La proposta al Consell d’Administració de tots els aclariments que requereixi l’aplicació del Codi.
 • L’elaboració d’un informe anual en el qual s’analitzi l’aplicació del Codi.

En l’exercici de les seves funcions, el Comitè d’Ètica garanteix:

 • La confidencialitat de totes les dades i tots els antecedents emprats i de les actuacions dutes a terme, llevat que per llei o requeriment judicial convingui la remissió d’informació.
 • L’anàlisi exhaustiva de qualsevol dada, informació o document, partint dels quals es fomenti l’actuació del Comitè.
 • La instrucció d’un procediment adequat a les circumstàncies del cas, en el qual sempre s’actuarà amb independència i total respecte al dret d’audiència i a la presumpció d’innocència de qualsevol persona afectada.
 • La indemnitat de qualsevol denunciant com a conseqüència de la presentació d’instàncies o de denúncies fetes de bona fe al Comitè.

Un cop l’any, el Comitè d’Ètica presentarà un informe en el qual analitzarà les seves activitats i l’aplicació del Codi. Per part seva, el director de Compliment Normatiu informarà el Consell d’Administració sempre que aquest Consell ho sol·liciti, i almenys un cop l’any, sobre el compliment del Codi i dels documents addicionals que constitueixen el model de compliment normatiu intern vigent en cada moment.

El Comitè d’Ètica pot actuar per iniciativa pròpia o a instància de tercers. A aquest efecte, qualsevol treballador o directiu de Grupo Aire, fabricants, proveïdors o un tercer amb relació directa i interès comercial o professional legítim, amb independència del grau jeràrquic i de la ubicació geogràfica que tinguin, poden comunicar al Comitè d’Ètica els incompliments relatius al Codi Ètic i de Pràctiques Responsables que coneguin, que afectin Grupo Aire i que hagin estat comesos per altres treballadors, directius, fabricants, proveïdors o tercers amb els quals Grupo Aire mantingui una relació laboral, comercial o professional directa, mitjançant una denúncia feta de bona fe.

Les comunicacions fetes a l’empara del Codi, tant si contenen denúncies d’incompliment o consultes relatives a la seva interpretació o aplicació, es podran fer arribar al Comitè d’Ètica a través de qualsevol dels mitjans següents:

 • Per correu ordinari al domicili social de Grupo Aire, dirigit al Comitè d’Ètica: carrer Sos del Rey Católico, núm. 14, 7è B, Granada (Espanya).
 • Per correu electrònic a la direcció: cnormativo@grupoaire.com

El Comitè d’Ètica disposarà dels mitjans necessaris per garantir l’aplicació d’aquest Codi.

Les decisions del Comitè d’Ètica tindran un caràcter vinculant per a la companyia i per al treballador al qual afecti l’expedient.

8.- PUBLICITAT DEL CODI

El Codi es farà arribar a tots els treballadors, romandrà publicat a la pàgina web de Grupo Aire (www.beaire.com) i serà objecte de les accions adequades de comunicació, formació i sensibilització per posar-lo en pràctica de manera oportuna i del respecte de tots els estaments de la companyia.

9.- DEFINICIONS

A l’efecte d’aquest Codi, s’entendrà per:

Personal o treballadors.- Els consellers, directius i treballadors de Grupo Aire, sigui quina sigui la forma de contractació que tinguin, quan actuïn en nom o per compte de la companyia, tant si ho fan directament com indirectament, per si mateixos o per mitjà d’una persona o societat mercantil o professional.

Persona vinculada.- Qualsevol persona que es trobi en alguna de les situacions següents amb personal de Grupo Aire:

 • Cònjuge o persona amb una relació d’afectivitat anàloga.
 • Ascendent, descendent o germà.
 • Ascendent, descendent o germà del cònjuge o persona amb una relació d’afectivitat anàloga.
 • Proveïdors.- Els fabricants o proveïdors de béns i serveis que mantinguin relacions comercials directes amb Grupo Aire.
 • Socis de negoci.- Les societats en relació de negoci amb Grupo Aire mitjançant la creació de qualsevol forma d’empresa conjunta o participada o de franquícia.

Aprovat per la Junta General a Granada el dia 28 de setembre de 2018.

 

Reglament Canal de Denúncies

PRIMER. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Article 1. Finalitat

 1. El present Reglament té com a objecte regular i dotar de contingut el Canal de Denúncies del grup empresarial AIRE ANCIENT BATHS, establint el procediment de comunicació de les infraccions esmentades a l’article 2 comeses en el context de l'empresa, així com les garanties, drets i deures de les parts.
 2. El grup empresarial AIRE ANCIENT BATHS ha encomanat la gestió del Canal de denúncies al responsable de Compliment Normatiu (en endavant El GESTOR), Sr. Francisco de Borja Marti Angulo, la normativa reguladora del qual es troba determinada en el present Reglament.
 3. El Canal de Denúncies regulat en el present Reglament és la via preferent per denunciar i/o informar sobre infraccions previstes a l'article 2.
 4. Totes les persones que pertanyen a l’empresa tenen el dret i l’obligació d’informar sobre comportaments individuals, col·lectius o activitats que s’esdevinguin en el context de l’empresa i que puguin suposar una infracció prevista a l’article 2, amb independència de si aquests comportaments han estat ordenats o demanats per un superior.

Article 2. Àmbit d'aplicació

 1. A través del Canal es denunciaran les infraccions del Dret Espanyol i de la Unió Europea previstes en la Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (en endavant, Llei de Protecció de l'Informant), les constitutives de delicte, els il·lícits administratius greus o molt greus,  les infraccions del dret laboral i les vulneracions del Codi Ètic del grup empresarial AIRE ANCIENT BATHS, sempre que estiguin relacionades amb algunes de les matèries esmentades en els apartats següents.
 2. Les infraccions constitutives de delicte es denunciaran sempre.
 3. Les infraccions administratives greus i menys greus es denunciaran, en tot cas, quan estiguin relacionades amb:
 • Contractació pública.
 • Prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
 • Protecció del medi ambient.
 • Seguretat dels aliments
 • Benestar dels animals.
 • Salut pública.
 • Protecció dels consumidors.
 • Hisenda pública.
 • Protecció de la privacitat i de les dades personals, i seguretat de les xarxes i els sistemes d’informació.
 • Subvencions i ajuts públics, i
 • Totes les que es prevegin en les normes que es dictin per desenvolupar la Llei 2/2023 de protecció de l'informant.
 1. Les infraccions de dret laboral denunciables són les relatives a la seguretat i salut en el treball.
 2. Les vulneracions del Codi Ètic només podran denunciar-se per aquest Canal quan tinguin la consideració de greus o molt greus.

Article 3. Àmbit d’aplicació personal

 1. El present reglament s'aplicarà a les persones denunciants (o informants), físiques o jurídiques, que, en un context laboral amb qualsevol de les societats pertanyents al grup empresarial AIRE ANCIENT BATHS, hagin tingut coneixement d'infraccions que impliquin la companyia o algun dels seus membres, empleats, usuaris, socis, proveïdors o col·laboradors.
 2. Per context laboral s’entenen les relacions de treball presents, passades o potencials a través de les quals, amb independència de la naturalesa d’aquestes activitats, les persones poden obtenir informació sobre infraccions i en el qual aquestes persones poden patir represàlies si comuniquen aquesta informació.
 3. Són persones del context laboral del grup empresarial AIRE ANCIENT BATHS (en endavant, denunciant o informant) com a mínim:
 • Les persones que tinguin la condició de treballadors, i els treballadors en pràctiques percebin o no una remuneració.
 • Els accionistes, consellers externs i interns, assessors, i col·laboradors.
 • Contractistes, subcontractistes i proveïdors, així com qualsevol persona que treballi sota la seva supervisió i direcció.
 • Els denunciants quan comuniquin o revelin públicament informació sobre infraccions obtinguda en el marc d’una relació laboral ja finalitzada.
 • Els denunciants la relació laboral dels quals encara no hagi començat, en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o de negociació precontractual.
 • Usuaris.
 • I totes les altres persones vinculades amb el grup empresarial AIRE ANCIENT BATHS, amb independència del seu nivell jeràrquic i del caràcter voluntari o retribuït dels seus càrrecs.

4. Les mesures de protecció previstes en aquest Reglament també s’aplicaran, si s’escau, a:

 • Els facilitadors. El facilitador és la persona física que assisteix un denunciant en el procés de denúncia en un context laboral, i l’assistència del qual ha de ser confidencial.
 • Tercers que estiguin relacionats amb el denunciant i que puguin patir represàlies en un context laboral, com companys de feina o familiars del denunciant, i
 • Les entitats jurídiques que siguin propietat del denunciant, per a les quals treballi o amb les que mantingui qualsevol tipus de relació en un context laboral.

SEGON. PROCEDIMENT DE DENÚNCIA I SEGUIMENT

Article 4. Classes de denúncies i maneres de denunciar.

 1. Les denúncies poden tenir denunciant identificat o ser anònimes.
 2. En les denúncies interposades per autor identificat, es respectarà, vetllarà i assegurarà la confidencialitat de les seves dades, llevat dels casos previstos en el present reglament i en les lleis. A més, el denunciant tindrà dret a obtenir informació sobre l’estat de la seva denúncia i a rebre la resolució que s’adopti.

Article 5. Confidencialitat i altres drets

 1. Tant el grup empresarial AIRE ANCIENT BATHS com el GESTOR del canal de denúncies, garanteixen la confidencialitat de la identitat del denunciant i de qualsevol tercer esmentat en la denúncia.
 2. El GESTOR no revelarà en cap moment el nom del denunciant de bona fe sense el seu exprés consentiment a cap persona que no sigui un membre autoritzat del personal competent per rebre o seguir denúncies. L’anterior s’aplicarà a qualsevol altra informació de la qual es pugui deduir directament o indirectament la identitat del denunciant.
 3. Com a excepció al que disposa l’apartat anterior, la identitat del denunciant i qualsevol altra informació relacionada amb la denúncia podrà revelar-se quan ho demani el Comitè de Compliment per considerar-lo estrictament necessari a la vista del contingut denunciat o en el marc d’un procés judicial, en particular per salvaguardar el dret de defensa de la persona afectada. La revelació de les dades personals es farà, en tot cas, de conformitat amb la legislació aplicable.
 4. Les dades personals proporcionades pel denunciant seran incloses en un fitxer, titularitat del grup empresarial AIRE ANCIENT BATHS, qui se’n constitueix com a responsable i l’encarregat de tractament del qual serà el Delegat de Protecció de Dades de la companyia.
 5. El Canal de Denúncies tindrà un link d'accés directe des de la pàgina web del grup empresarial AIRE ANCIENT BATHS (www.beaire.com). El denunciant ha de llegir i acceptar la Política de Protecció de Dades establerta en aquesta pàgina web en la qual, entre d'altres, s'especifiquen els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició conforme a la legislació vigent.

Article 6. Accés al Canal de denúncies. El formulari

 1. Es podrà accedir al Canal de denúncies mitjançant la pàgina web www.beaire.com, polsant l'accés o link a la pestanya "Canal de denúncies", que es mantindrà el més visible possible a l'esmentada web. El denunciant ha de llegir i comprendre la informació recollida en la pestanya referida, prèviament a la interposició d’una denúncia.
 2. El denunciant haurà d’emplenar un formulari establert a l’efecte, el qual incorpora la possibilitat d’incloure tots aquells documents que suportin la denúncia.
 3. Una vegada complimentat el formulari aquest serà accessible per part del GESTOR, qui analitzarà els fets i els posarà en coneixement del Comitè de Compliment Normatiu, respectant l’anonimat del denunciant.
 4. Un cop interposada una denúncia a través del Canal de Denúncies, el sistema informàtic enviarà automàticament al denunciant un correu o justificant de recepció confirmant la recepció de la denúncia, i un altre al GESTOR informant de la creació de l'expedient.

Article 7. Gestió de les denúncies pel Gestor. El Registre de denúncies

 1. El GESTOR assignarà un codi únic al formulari de denúncia que serà inclòs en el Registre de denúncies.
 2. El Gestor analitzarà i classificarà els fets continguts en la denúncia de forma preliminar en funció de la seva gravetat i del possible tipus d’incompliment normatiu.
 3. El Gestor derivarà les denúncies al Comitè de Compliment Normatiu, sense que constin les dades del denunciant conforme a aquest Reglament, això llevat que la gravetat dels fets denunciats exigeixin una remissió extraordinària dels mateixos per a millor valoració, anàlisi i resolució de l’expedient.
 4. El grup empresarial AIRE ANCIENT BATHS i el Gestor conservaran les denúncies i el registre de denúncies únicament durant el període que sigui necessari i proporcionat als efectes de la investigació dels fets, sense que puguin superar els terminis establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades i la resta de normativa d’aplicació.

Article 8. Procediment després de la denúncia. L’expedient i la investigació

 1. Un cop rebuda la denúncia segons es refereix a l’article anterior, el Comitè de Compliment procedirà a l’obertura d’un expedient dins del canal per cadascuna de les denúncies, el codi de les quals serà coincident amb l’assignat inicialment a la denúncia. El Comitè de Compliment comunicarà l'acceptació de la denúncia/consulta en un termini màxim de 7 dies.
 2. El Comitè de Compliment adoptarà una decisió respecte de cada expedient que podrà consistir en l’obertura d’una investigació o a l’arxivament de l’expedient si la denúncia fos totalment infundada. En qualsevol cas, s’emetrà una resolució en ferm.
 3. El Comitè de Compliment adoptarà de forma immediata, si s’escau, les mesures cautelars oportunes perquè no perseveri el dany provinent dels fets denunciats i perquè no es perdin els mitjans de prova.
 4. El Comitè de Compliment vetllarà perquè es respectin els drets del denunciant, del denunciat i de les altres persones implicades en la denúncia de conformitat amb el Protocol Intern de Recerca de grup empresarial AIRE ANCIENT BATHS i amb la legislació vigent.
 5. El termini per a la tramitació de l'expedient i adopció d'una decisió al respecte no podrà excedir de tres (3) mesos a comptar des de l'obertura de l'expedient. En els supòsits complexos aquest termini podrà estendre’s a tres mesos més, comunicant l’esmentada ampliació al denunciant.
 6. La investigació interna podrà ser realitzada per personal propi, pel Gestor o per tercers contractats a l’efecte, la qual cosa serà decidida pel Comitè de Compliment Normatiu, atesa la gravetat de l’assumpte.

Article 9. Finalització de la recerca

 1. Un cop finalitzada la investigació, el grup empresarial AIRE ANCIENT BATHS resoldrà per escrit el resultat, així com les mesures que hagi d’adoptar amb motiu de la denúncia.
 2. El Gestor del Canal de Denúncies posarà en coneixement del denunciant, de forma immediata, aquesta resolució.
 3. En cas d’acreditar-se els fets que causen la denúncia, la resolució especificarà les possibles sancions a imposar a la persona o persones denunciades, així com les mesures a adoptar per evitar que els fets tornin a produir-se.

TERCER. MESURES DE PROTECCIÓ

Article 10. Condicions de protecció dels denunciants

 1. Els denunciants tindran dret a la protecció establerta en el present reglament i en les lleis que siguin d’aplicació, sempre que:
  • La denúncia sigui de bona fe.
  • Hagin denunciat per mitjà del Canal que regula el present reglament.
 2. Es considera que el denunciant actua de bona fe quan la denúncia es realitzi conforme al que disposa aquest Reglament i estigui basada en fets o indicis dels quals raonablement es pugui desprendre la realització d’un comportament constitutiu d’infracció en els termes establerts a l’article 2.
 3. També es considera que la denúncia és de bona fe quan, a més, aquesta es realitza sense ànim de venjança, d’assetjar moralment, de causar un perjudici laboral o professional, o de lesionar l’honor de la persona denunciada o d’un tercer.
 4. Les persones que hagin denunciat o revelat públicament informació sobre infraccions de forma anònima però que posteriorment hagin estat identificades i pateixin represàlies seguiran, no obstant això, tenint dret a protecció, sempre que siguin denunciants de bona fe.
 5. Queden expressament excloses de la protecció prevista en aquest Reglament aquelles persones que comuniquin o revelin:
  • Denúncies que no tinguin per objecte les infraccions previstes a l’article 2.
  • Les denúncies de mala fe. Es considera que el denunciant no actua de bona fe quan l’autor de la denúncia és conscient de la falsedat dels fets, o actua amb manifest menyspreu a la veritat, o amb la intenció de venjança, de perjudicar el grup empresarial AIRE ANCIENT BATHS, d’assetjar la persona denunciada, de lesionar el seu honor,  o de perjudicar-la laboralment, professionalment o personalment.

Article 11.  Prohibició de les represàlies

 1. Els usuaris que actuïn de bona fe i denunciïn una infracció d’acord amb el que indica aquest Reglament no patiran represàlies, amenaces de represàlies ni temptativa de represàlia.
 2. S’entén per represàlia qualssevol actes o omissions que estiguin prohibits per la llei, o que, de forma directa o indirecta, suposin un tracte desfavorable que situï les persones que les pateixen en desavantatge respecte a una altra en el context laboral o professional, només per la seva condició d’informants, o per haver realitzat una revelació pública. S’exceptua el supòsit en què aquesta acció o omissió pugui justificar-se objectivament en atenció a una finalitat legítima i que els mitjans per assolir aquesta finalitat siguin necessaris i adequats.
 3. A títol enunciatiu, es consideren represàlies les que s’adoptin en forma de:
 • Suspensió del contracte de treball, acomiadament o extinció de la relació laboral, incloent-hi la no renovació o la terminació anticipada d’un contracte de treball temporal un cop superat el període de prova, o acabament anticipat o anul·lació de contractes de béns o serveis, imposició de qualsevol mesura disciplinària, degradació o denegació d’ascensos i qualsevol altra modificació substancial de les condicions de treball i la no conversió d’un contracte de treball temporal en un indefinit, en cas que el treballador tingués expectatives legítimes que se li oferiria un treball indefinit; llevat que aquestes mesures es duguessin a terme dins l’exercici regular del poder de direcció a l’empara de la legislació laboral, per circumstàncies, fets o infraccions acreditades, i alienes a la presentació de la denúncia.
 • Danys, inclosos els de caràcter reputacional, o pèrdues econòmiques, coaccions, intimidacions, assetjament o ostracisme.
 • Avaluació o referències negatives respecte a l’acompliment laboral o professional.
 • Inclusió en llistes negres o difusió d’informació en un determinat àmbit sectorial, que dificultin o impedeixin l’accés a l’ocupació o la contractació d’obres o serveis.
 • Anul·lació d'una llicència o permís.
 • Denegació de formació.
 • Discriminació, o tracte desfavorable o injust.

Article 12.  Mesures de protecció i suport enfront de represàlies

 1. El Comitè de Compliment adoptarà les mesures necessàries per garantir que les persones denunciants estiguin protegides enfront de les represàlies.
 2. Com a mínim rebran informació i assessorament complets i independents, que siguin fàcilment accessibles per al públic i gratuïts, sobre els procediments i recursos disponibles, protecció enfront de represàlies i drets de la persona afectada.
 3. Qualsevol tipus de mesura negativa -i significativament d'amenaça, discriminació o assetjament- que pateixi el denunciant per part d'un membre, empleat o persona integrant del grup empresarial AIRE ANCIENT BATHS serà investigada i, si s'escau, si això és conseqüència de la denúncia, sancionada oportunament.
 4. Quan aquestes mesures poguessin ser constitutives de delicte, el Comitè de Compliment ho posarà en coneixement de l’autoritat competent.

Article 13. Drets de la persona afectada

Durant la tramitació de l’expedient, les persones afectades per la denúncia tindran dret a la presumpció d’innocència, al dret de defensa, i al dret d’accés a l’expedient amb la mateixa protecció establerta per als informants, i es preservarà la seva identitat i es garantirà la confidencialitat dels fets i dades del procediment.

Article 14. Denúncia pública d’infraccions

 1. Als efectes que el grup empresarial AIRE ANCIENT BATHS pugui millorar el seu sistema de prevenció, preservar el seu prestigi i reputació, i adoptar les mesures oportunes respecte les infraccions esmentades a l’article 2 d’aquest reglament, es recomana que els fets denunciables siguin objecte de denúncia abans de la seva posada en coneixement de mitjans de comunicació o altres entitats alienes a l’empresa.
 2. La denúncia pública de fets interns de l'empresa que no tinguin rellevància pública o que siguin manifestament infundats suposa una infracció de la bona fe que ha de presidir les relacions, principalment, amb el personal laboral i amb tercers que es relacionin amb el grup empresarial AIRE ANCIENT BATHS, per la qual cosa poden donar lloc a sancions disciplinàries i/o accions judicials pertinents,  si s’escau.

Article 15. Règim disciplinari

Les Persones que pertanyin al grup empresarial AIRE ANCIENT BATHS i que infringeixin el present Reglament, podran ser sancionades de conformitat amb l’establert en la legislació vigent i la normativa interna de l’empresa per la comissió de fets relacionats amb els delictes i infraccions detallats en Article 2 del present Reglament. A títol d’exemple, les sancions poden anar des de l’amonestació, l’obligació de restituir les quantitats percebudes indegudament o els béns o consumibles indegudament disposats, o l’obligació per a l’infractor d’oferir una disculpa pública, fins a la suspensió de sou i feina pels terminis previstos en l’Estatut dels Treballadors, o fins i tot l’acomiadament en els supòsits greus o molt greus previstos en l’esmentat Estatut.

 

Canal de Denúncies

https://app.safevoice.es/portal/aireancientbaths